تاریخ: سال ۱۹۸۴
اسم: خوزه هایچین
مکان: برزیل
رویداد: برخورد نزدیک از نوع سوم(خوزه هایچین) كارگر نقشه بردار با عده ای از كارگران مشغول كار بود كه ناگهان مشاهده كرد كه یك سفینه مدور فلزی شبیه بشقاب ، به رنگ خاكستری و سفید در محوطه كارخانه فرود آمد.
به محض اینكه سفینه به زمین نشست صدای سوت عجیب و ناراحت كننده ای از آن خارج شد و همه كارگران پا به فرار گذاشتند! به جز خود (هایچین) كه بهت زده سر جای خود ایستاده بود . به گفته ی او سفینه فضایی در حدود 5/4 متر عرض داشت و روی پایه های منحنی شكلی بر روی زمین فرود آمده بود.پس از فرود ،3 پیكر شبیه انسان از آن خارج شدند.قد آنها بلندتر از آدمهای معمولی بود و حدود 2متر و 10 سانتیمتر ارتفاع داشتند.تمام سر و بدنشان به وسیله لباسهای پف دار شفافی پوشیده شده بود.هر سه دارای كله های بزرگ و گرد بودند، چشمانی درشت داشتند و بر صورت آنها هیچ مویی نه در ابرو و نه در سر و ریش وسبیل دیده نمی شد! ولی با وجود این (هایچین) آنها را خوش قیافه تشخیص داده بود.موجودات فضایی چند بار دور (هایچین) گشتند و 8 دایره روی زمین رسم كردند و نشان دادند كه هفتمین دایره خانه و محل زندگی خودشان است كه سیاره ای دیگر در آسمان است.

آنها خیلی سعی كردند (هایچین) راراضی كنند كه با آنها سوار بر سفینه شده و با هم به فضا بروند ولی او زیر بار نرفت و با وجود دعوتهای مكرر آنها سوار سفینه نشد...
در تمام این مدت (هایچین) بی حركت در جای خود ایستاده بود و آنها را نگاه می كرد بدون آنكه قادر باشد دست یا پای خود را تكان دهد و یا فریاد كشیده و كمك بخواهد...گویی توسط آنها هیپنوتیزم شده است!

موجودات غریبه مهربان گاهی برای جلب توجه (هایچین) دست به كارهای عجیب و غریب هم می زدند..مثلا جفت می زدند و به هوا می پریدند و یا سنگهای غول پیكر را از زمین بلند می كردند و به اطراف پرت می كردند...اما با همه اینها (هایچین) دعوتشان را نپذیرفت و آنها وقتی از موافقت او نا امید شدند بدون اینكه دست به تهدید و یا خشونت بزنند سوار بر سفینه خود شدند و به آسمان صعود كردند و ناپدید شدند...قابل ذكر است كه دوستان و همكاران (هایچین) از جایی كه در آن پنهان شده بودند شاهد همه چیز بودند و بعدا همگی صحت این گزارش را تایید كردند


منبع :

ufo.blogfa.com