از برخی روایات و متون استفاده میشود كه حضرت خضر زنده است. از حضرت امام رضا(ع) گزارش شده است: خضر از آب حیات بنوشد و او تا نفح صور زنده است و همیشه وی نزد ما میآید و به ما سلام میكند و ما صدایش را میشنویم، ولی شخص او را نمیبینیم و هر كجا نامش برده شود، در آن جا حضور یابد، پس چون نامش بردید، بر او سلام كنید و هر ساله در موسم حج شركت میكند و اعمال حج انجام میدهد و در موقف عرفات دعای مؤمنان را آمین میگوید و قائم ما را در غیبتش انیس و مونس است.

در روایات دیگر هم به علل طولانی بودن عمر حضرت خضر اشاره شده است و هم به همراهی وی با امام زمان(ع). امام صادق (ع) فرمود: اما بنده صالح حضرت خضر كه خدای تبارك و تعالی به او عمر طولانی داده است، برای این نیست كه در آینده به پیامبری برگزیده شود، یا كتابی بر او نازل گردد، یا شریعتی برای او تشریع شود تا به وسیله آن آئین پیشین نسخ گردد... بلكه فقط برای این است كه در علم ازلی خداوند مقدر بود كه عمر قائم ما در زمان غیبت بسیار طولانی باشد و میدانست كه بسیاری از مردمان، این عمر بسیار طولانی را انكار خواهند كرد. خدایش او را (حضرت خضر) عمر بسیار طولانی داد... برای این كه با عمر طولانی او به عمر طولانی قائم استدلال گردد و بدین وسیله حجت بر دشمنان لجوج تمام شود تا مردمان را در پیشگاه خدا حجتی نباشد.

در برخی متون آمده است هنگامی كه سپاه امام زمان(ع) كشور روم را فتح میكند، حضرت خضر یكی از همراهان حضرت مهدی (ع) است. در روایتی آمده است: خضر در پیشاپیش او حركت میكند و از مرام پیامبر اكرم(ص) پیروی مینماید. برای او از جایی كه خود نمیبیند فرشته ای است كه یاریش میكند. شهر روم را تكبیر گویان فتح میكنند.

هفتاد هزال از مسلمانان این پیروزی حماسه انگیز را مشاهده خواهند كرد. الطاف بیكران خدا در صحرای عطا است كه ستم و ستمگران را ریشه كن كرده و دین را استوار مینماید.

بر این اساس حضرت خضر زنده بوده و از دنیا نرفته است كه دوباره به این عالم برگردد و حضرت را یاری نماید. رجعت (بازگشت دوباره) در مورد او معنا ندارد. رجعت فرع بر آن است كه كسی بمیرد و پس از ظهور امام زمان(ع) زنده شود. او تا ظهور امام زنده بوده و ایشان را همراهی میكند.