و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است . (ذاریات 20)این درخت كه ملاحظه می كنید ، به سمت قبله در حال عبادت خداوند است