خرید و فروش هرگونه كالایى از شركتهاى صهیونیستى و یا شركتهایى كه از سود حاصله كمك به دولت غاصب اسرائیل مى‌كنند حرام است و بر آحاد مسلمین واجب است كه از خرید و استفاده از چنین كالاهایى اجتناب كنند