در جزایر نیزار دریاچه تیتی کاکا (titicaca) در بولیوی مردمانی زندگی می کنند که به نام اورو(uro) معروف هستند.آنها اعتقاد دارند که قبل از اینکاها انسانهایی در روی زمین زندگی می کرده اند که دارای رنگ پوستی سفید بودند و خداوند تو تی تو (to ti tu) آنها را خلق کرده بود.اروها خودشان را از نوع انسانهای معمولی فرض نکرده و ادعا می کنند که چون در گذشته دنیا آکنده و غرق در ظلمات بود،آن زمان اجدادشان پدید آمده اند و به خاطر همان تاثیرات محیطی حتی رنگ خونشان نیز سیاه است! به راستی نیز رنگ خون این نژاد با انسانهای دیگر متفاوت است و سرخی خون آنها بیشتر به کبودی می زند.از هر کدام از انسانهای ارو بپرسید که اجداد شما کیست و به چه تاریخی از تاریخ زیست بشر در روی زمین مربوط می شوید،چنین پاسخی را دریافت خواهید کرد:

ما مانند شما انسانها نیستیم و در این سرزمین و کره خاکی سابقه حیات گذشته نداریم.زیرا ما از سیاره دیگری به این کره آمده ایم.