از چند عمل و چند چیز است که شیطان بدش می آید.او بوسیله آنها ناراحت می شود و فرار می نماید،در اثر ناراحتی گریه می کند و دست و پای خود را مجروح می سازد و گوشه نشینی را اختیار می نماید از جمله:

 

  1. سجده کردن برای خدا ( سجده های خود را طولانی کنید زیرا سجده طولانی بینی شیطان را بر خاک می مالد.)
  2. تلاوت قرآن
  3. دیدار با مومن
  4. صدقه دادن (مال را زیاد می کند-مریضان را شفا می دهد-بلاها را دفع می کند-صدقه دهندگان به سرعت برق از پل صراط عبور می کنند-بدون حساب داخل بهشت می شوند و عذابی برای آنان نیست.)
  5. فرو بردن غضب
  6. مسواک زدن
  7. نماز اول وقت
  8. صله رحم
  9. دعا هنگام عطسه
  10. سکوت (در مجالس و گرد هم نشستن ها،پشت سر کسی چیزی نگفتن شیطان را به غضب می آورد)