اولین کسی که دستگاه ساز را ساخت و خود هم در آن دمید شیطان بود.علت اختراع و ساختن آن از این قرار است:

وقتی قابیل از روی حسادت برادر خود هابیل را در غیاب پدرش آدم علیه السلام کشت، از ترس پدر فرار کرد و در میان کوه ها آواره شده ، از تنهایی رنج می برد و نمی دانست چه کند. تا اینکه رفیقش شیطان او را از تنهایی و وحشت نجات داد و سازی ساخت و نخست خود در آن دمید و به دیگران هم یاد داد.

وقتی حضرت آدم از دنیا رفت و قابیل امنیت یافت آشکار شد و با شیطان ساز می زدند و می رقصیدند.