افعی آبی در اقیانوس آرام ، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه یافت می شود. به رغم ظاهر هراس انگیزش تاکنون قتل هیچ انسانی به او نسبت داده نشده است. طول این جانور در نهایت به 3 متر می رسد. افعی آبی سری شبیه به اسب و بدنی مار مانند دارد. این جانور با جهش های کمانی از اب بیرون می پرد.