1. حدود 32 تا 140 گرم از گیاه ترنجبین را در آبجوش ریخته و بهم زنید تا دانه های آن حل شود سپس محلول را صاف نموده، اندکی صبر شود تا خاک موجود در آن رسوب کند. پس از آن که رسوب را جدا کردید هر روز صبح ، ناشتا جهت رفع سرفه های شدید، آنرا میل نمایید.
2. دم کرده ی گل گاو زبان برای درمان سرفه های شدید و خفقان بسیار مفید است.