1. 10 تا 25 گرم از گرد دارچین ، بصورت دم کرده را برای معالجه ناراحتی های روانی چون اضطراب ، وحشت ،وسواس و جنون مفید است.
2. 15 تا 30 گرم سرشاخه گلدار علف چای (هزار چشم)را در 1 لیتر آب جوش دم کنید و هرروز به مقدار یک استکان قبل از هر غذا بنوشید که جهت درمان بیماریهایی چون ،هیستری ، میگرن ،صرغ ، راه رفتن در خواب ،سر دردهای عصبی و درد عصب سیاتیک مفید می باشد.