امام صادق (ع) فرمود:بنده ای نیست که عمل قوم لوط را حلال بداند،مگر اینکه بمیرد و در آن ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگهای عذابی که بر قوم لوط بارید می اندازد و مرگ وی بوسیله اصابت کردن همان سنگ است و برای این که رسوا نشود،خدا.ند آن سنگ را از نظرخلق پنهان می دارد.


ادکلن آدیداس