کسی که در ماه رمضان غیبت کند پاداشی به روزه اش داده نمی شود.


رسول خدا(ص) فرمود:گناه غیبت از زنا بدتر است،زیرا زنا کننده اگر توبه کند خدا او را می امرزد،لکن غیبت کننده را نمی آمرزد،مگر شخص غیبت شده او را ببخشد.

رسول خدا (ص) فرمود:شخص را در روز قیامت،برای حساب می آورند،وقتی نامه عملش را مشاهده میکند، می بیند کار خوبی در آن نامه وجود ندارد، آنگاه می گوید:پروردگارا!این نامه عمل من نیست زیرا من در دنیا بندگی و فرمانبرداری تو را انجام داده ام،در حالی که این بندگی در نامه عمل من نیست!خطاب میرسد: پروردگار تو اشتباه و فراموشی ندارد،عمل تو به واسطه غیبت مردم نابود شد و از بین رفت.


 

دستگاه سه کاره بی نظیر