امام صادق (ع) فرمود:مردم بوسیله احسان و نیکی خود،بیشتر عمر و زندگی می کنند تابه عمرهای طبیعی خود، و بخاطر گناهان بیشتر می میرند تا بوسیله مرگهای طبیعی.

هاب USB 4 پورت