<چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش همایون میگه:چرا خانوماتون نمی تونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟؟یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمی تونن کنترل کنن؟؟
همایون لبخندی میزنه و میگه:ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده؟و هر مردی میتونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟
چارلز با عصبانیت میگه:معلومه که نه!مگه ملکه زن عادیه؟!!
همایون با افتخار میگه:
خانوم های ایرانی همشون ملکه هستن!!!

 

عطر بریتنی اسپیرز