ذوالقرنین (کوروش) به تنگه و دره ای صعب العبور رسید که از ورای آن تنگه عده ای مرتبا به ساکنین این منطقه هجوم می آوردند و آنان را غارت می کرده اند.
ساکنین این منطقه قوم مزبو را (( یاجوج و ماجوج )) نامیده بودند،قوم مذکور وحشی و بدون تربیت و فرهنگ بوده اند.
ذوالقرنین در برابر هجوم این قوم سدی بنا کرده است.
سد مذکور نه تنها از سنگ و آجر بوده بلکه اهن و پولاد نیز در آن بکار رفته است و چنان عظیم و سدید بود که از هجوم غارت کنندگان جلوگیری کامل می نمود.
این سد در محلی بین دریای خزر و دریای سیاه واقع شده است و جایی است که سلسله کوههای قفقاز مثل یک دیوار طبیعی راه بین جنوب و شمال را قطع می کند و فقط یک راه در تنگه میان این سلسله کوهها وجود دارد،این راه را امروز بنام تنگه داریال می خوانند و در ناحیه ولادی کیوکز و تفلیس واقع شده است.هم اکنون نیز بقایای دیوار آهنی در این نواحی هست و مسلما باید همان سد کوروش باشد.در سد ذوالقرنین گفته میشود که آهن زیاد بکار رفته و بین دو کوه نیز ساخته شده است،معبر داریال بین دو کوه بلند واقع شده و این سد نیز که آهن زیادی در آن دیده میشود در همین دره وجود دارد.