برای خیلی سئوال است كه چرا بعضی خوبان سخت می میرند و بعضی بدان راحت؟!
با توجه به احادیث افراد را هنگام مرگ به چهار دسته تقسیم كردند:
اول:خوبانی كه راحت می میرند:علی(ع) فرمود:این مرگ بشارت بهشت است.
دوم:خوبانی كه سخت جان می دهند:رسول خدا(ص) فرمود:او گناهانی داشته و این كفاره گناهان اوست.
سوم:بدانی كه راحت می میرند:امام كاظم(ع) فرمود:چون كار نیكی داشته خداوند خواست در همین دنیا مزد آن را بدهد.
چهارم:بدانی كه سخت جان می دهند:فرمودند:اولین سیلی جهنم و عذاب الهی است.